Svenska (Sverige)
Undervisning Europeiska referensramen

Den gemensamma europeiska referensramen för språk (CECR)

>

Beskrivning av nivåerna A1 till C2

Beroende på vilka datum, och vilken tid på vilken du önskar lära sig franska i Frankrike, erbjuder vi den kurs som passar just dig. 

Den gemensamma europeiska referensramen har först och främst två mål, harmonisera de pedagogiska metoderna genom att basera sig på en gemensam grund som säger vad som skall ingå i utbildningen och som kan fungera som ett verktyg för att kunna orientera sig på en skala som är klar och tydlig. 

Nivå A1/A2 : elementär. Begränsade kunskaper i franska 
Niveau B1/B2 : medel.  Varierande kunskaper i franska
Niveau C1 : avancerad. Goda kunskaper i franska 
Niveau C2 : fulländad. Utmärkta kunskaper i franska.  

Utöver dessa nivåer erbjuder skolan Azurlingua:
A0 : total debutant. Inga kunskaper i franska språket. 

Vilken är din nivå i franska?

För att få en ungefärlig idé om din nivå kan du göra vårt fransktest online som är skapat av vårt lärarteam. 

Kursens kommunikationssyfte 

logo europeVåra franskakurser följer en progression som är i enlighet med den gemensamma europeiska referensramen för språk, som beskriver syftena med kommunikationen (lyssna, ta del i en konversation, uttrycka sig muntligt kontinuerligt, läsa och skriva) utefter de olika nivåerna (debutant, elementär, avancerad, utmärkt)... Målet med denna klassifikation är att ge dig möjligheten att mäta dina framsteg vid varje etapp under ditt lärande, men också under hela livet.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk (CECR)


LYSSNA
LÄSA
DELTA I EN KONVERSATION
UTTRYCKA SIG I TAL
SKRIVA
A1
Förstå familjära ord och vanliga uttryck. Förstå familjära ord såväl som mycket enkla meningar, till exempel annonser, affischer eller kataloger.  Kommunicera på en enkel nivå, under förutsättning att samtalspartnern är villig att repeter eller omformulera sina meningar långsammare samt hjälpa till att avsluta meningar. Ställa enkla frågor angående familjära ämnen eller angående saker som man har ett direkt behov av att veta. Svara på samma typ av frågor.   Använda uttryck och enkla meningar för att beskriva platsen man bor på och personer man känner.  Skriva ett kortare, enkelt vykort, till exempel från semester. Fylla i ett frågeformulär, till exempel fylla i sitt namn, sin nationalitet och sin adress på ett formulär på hotell.   
A2-1 Känna igen enkla ordalydelser som man redan hört i familjära situationer. Förstå siffror och bokstäver såväl som enklare ord som beskriver personer i en kortfattad berättelse. Skriftligt förstå ordalydelser som man tidigare har uppfattat i text. Lokalisera viktiga ämnen i ett personligt brev eller i en text som behandlar ett familjärt ämne.  Ta del i kortfattade konversationer i enkla och vardagliga situationer. (möten, inköp, fråga om råd) utan att samtalspartnern visar några större svårigheter att förstå.  Presentera sig såväl som sin familj och sina vänner (identitet, jobb, intressen, boende...) med några enkla meningar.  Skriva ned 2 - 3 meningars information som meddelas muntligt. 
A2-2 Förstå enkla, ej tidigare hörda, ordalydelser, som berör familjära teman Förstå korta och tydliga arbetsinstruktioner. Förstå bokstäver och siffror nämnda i fraser.  Förstå det viktiga i en enkel text som endast består av mycket få okända strukturer eller ord. Hitta information i ett informativt dokument som behandlar ett familjärt området eller tema.  Ställa frågor i en kortfattad konversation och svara på familjära ämnen. när svaren inte kräver längre inblandning eller personliga ställningstaganden. Beskriva med sin personliga situation på ett enkelt sätt, sammanfatta den viktigaste informationen om en själv utifrån temat på de frågor som ställs (intressen, utbildning...). Sammanställa en kortare anteckning eller ett meddelande för att meddela information med hjälp av dokument eller lexikon. Den generella strukturen i det skriva är tydlig, även om det förekommer några språkliga fel. 
A2-3 Förstå vad det är frågan om i en diskussion angående ett familjärt tema. Förstå enklare meningar i en historia och känna igen ord eller ordgrupper som visar förändringar i tempus, såväl som de vanligaste logiska länkarna. Förstå det viktiga i en text eller i ett enkelt, kortare brev som behandlar ett familjärt område eller tema. Känna igen de viktigaste logiska artikulatörerna i en text.  Kommunicera i en enkel, vardaglig situation efter att ha förberett sig, som innhåller ett utbyte av enkel och direkt information angående familjära aktiviteter eller ämnen.  Under meningsbytet görs endast ett fåtal språkliga fel som kan försvåra förståelsen.  Beskriva med några meningar på ett enkelt sätt en tidigare erfarenhet (prao, anställning...).   Skriva ett personligt brev för att presentera sig, tacka eller prata om sig sig själv. Skapa en anteckning eller ett meddelande som svarar på frågor. Läsa flera gånger för att att korrigera fel som försvårar förståelsen är fortfarande nödvändigt. 
B1-1 Förstå händelseförloppet och sätta personerna i relation till händelserna i en kortare text. Förstå alla andra typer hörövningar med samma svårighet, förstå viktig information.  Känna till konstruktionen i en inte alltför lång text eller brev. Förstå de viktigaste tilldragelserna och idéerna i en text eller ett brev som behandlar ett familjärt tema.  Delta i en konversation i vilken ett kortfattat och vardagligt meningsbyte sker rörande din personliga situation (familj, intressen, studier) samt som rör enkel  information om ett bekant tema.   Beskriva en händelse eller en erfarenhet med några meningar på ett konsekvent sätt. Uttrycka en åsikt.  Skriva en lättare, konsekvent text som rör ett familjärt ämne Skriva ett personligt brev. Vid omläsning kunna korrigera viktiga språkliga fel. 
B1-2 Förstå de åsikter som personerna uttrycker i en diskussion på minst 2 min då de uttrycker sig klart och tydligt  angående ett bekant tema. Lokalisera och förstå specifik information i ett informativt dokument, Förstå händelseförloppet i en längre hörövning då temat är familjärt.  Förstå viktig information i generell ordning i alla kortare texter eller brev vars språkliga standard är redigerad och som behandlar ett professionellt eller familjärt område eller ett bekant tema.  Delta i en konversation utan alltför stora svårigheter och inte vara alltför osäker då samtalspartnern tar upp ämnen som inte är bekanta sedan tidigare. Söka efter ord eller fråga samtalspartnern om hjälp är fortfarande nödvändigt.  Kortfattat uttrycka och försvara sina åsikter eller sina planer och samtidigt vara konsekvent angående dessa.  Relatera händelser, återberätta om en praktik eller en erfarenhet och beskriva sina intryck i en text på minst 10 rader utan att alltför ofta använda lexikon. 
B1-3 I detalj förstå en hörövning på minst 2 min angående ett bekant tema, Förstå teknisk information som rör en produkt eller en service. Förstå argument som läggs fram av personera i en diskussion då de är tydligt formulerade.  Förstå det viktiga i en text eller i ett brev som inte är längre än 40 rader, författat på standardfranska och som behandlar ett bekant professionellt område eller eller ett redan studerat  tema. Kunna möta de flesta situationer som kan uppstå under en resa i ett fransktalande land. Delta i en konversation som behandlar familjära ämnen eller personliga intressen som rör det dagliga livet utan förberedelse.  Berätta handligen i en film (i en roman...) och beskriva sina reaktioner och samtidigt använda logiska och kronologiska artikulatörer.   Utan problem kunna örfatta ett personligt brev eller en enkel tex som är konsekvent angående familjära teman och inte innehåller så många språkliga fel att det stör läsningen, 
B2
Följa ett inlägg av en viss längd och en argumentation som rör ett redan bekant ämne. Förstå merparten  i tidningar, TV-dokumentärer och filmer under förutsättning att man använder standardspråk.  Läsa artiklar och rapporter som rör nutida frågor i vilka författaren förmedlar en viss attityd eller åsikt. Förstå en samtida litterär text skriven i prosa.  Kommunicera med en viss grad av lättsamhet och spontanitet som gör det möjligt att interagera normalt med en fransktalande samtalspartner.  Uttrycka sig på ett tydligt och detaljerat sätt på en bred skala av ämnen som relaterar till centrala intressen. Utveckla en åsikt angående ett aktuellt ämne. Förklara fördelar och nackdelar med olika möjligheter.  Skriva tydliga och detaljerade texter på en bred skala av olika ämnen som är relaterade till det ursprungliga intresseområdet. Skriva en essä eller en rapport som förmedlar information eller argument för eller emot en given åsikt, Skriva brev som visar vad personliga värderingar i i olika situationer eller händelser. 
C1
Följa ett utdrag eller ett samtal av en viss längd såväl som TV-program och filmer.  Förstå fackliga eller litterära texter och uppfatta olika språkliga stilar. Förstå specialiserade artiklar och långa tekniska instruktioner.  Uttrycka sig spontant och flytande utan att alltför ofta behöva leta efter ord Använda språket på ett smidigt och effektivt sätt för sociala och professionella situationer. Uttrycka tankar och åsikter och anpassa sina inlägg efter samtalspartnerns inlägg.  Presentera tydliga och detaljerade beskrivningar i komplexa frågor och väva in relaterade teman och samtidigt utveckla vissa punkter och avsluta inlägget på ett korrekt sätt.  Uttrycka sig klart och strukturerat i text, samt utveckla sin åsikt. Skriva om komplexa ämnen i brev, essäer eller rapporter med tyngd på de punkter som man anser vara viktiga, med en stil som är anpassad efter mottagaren.  
C2
Förstå talspråk utan svårigheter även om man talar snabbt.  Utan ansträngning kunna läsa alla sorters texter, även abstrakt eller komplex, vad gäller struktur eller form, till exempel en specialiserad artikel, en manuell, eller att litterära verk.  Delta i alla typer av samtal eller diskussion utan ansträngning. Vara bekväm med idiomatiska uttryck och vanliga formuleringar. Med precision uttrycka fina nyanser  i meningar.  Presentera en tydlig och flytande beskrivning eller en argumentation med den språkliga stil som passar till sammanhanget, konstruera en presentation på ett logiskt sätt och hjälpa sina lyssnare att lägga märke till och komma ihåg de viktiga punkterna.  Skriva en tydlig och flytande text som är anpassad efter omständigheterna. Författa komplexa brev, rapporter eller artiklar med en tydlig konstruktion som tillåter läsaren att uppfatta och memorera viktiga punkter. Sammanfatta och kritisera ett professionellt yrke eller ett litterärt verk. 


Den gemensamma europeiska referensramen har först och främst två, harmonisera de pedagogiska metoderna genom att basera sig på en gemensam grund för vad som skall ingå i undervisningen och som kan fungera som ett verktyg för att kunna orientera sig på en skala som är klar och tydlig. 

Den gemensamma europeiska referensramen skapades av Europa kommissionen som har applicerat den på ett trettiotal språk, och som fortsätter att jobba kring "steg-nivåerna". Denna metod är ett verktyg som tillåter att etablera mål att uppnå samtidigt som de olika nivåerna av det språkliga lärandet gör det möjligt att bruka olika sätt att uppnå dessa.

Denna säger också att den som studerar ett språk måste lära sig i syfte att använda språket till att kommunicera (språkliga kapaciteter), kunskaperna och färdigheten skall uppnås för att effektivt kunna uttrycka sig på det språk man studerar.

Detta gemensamma verktyg har alltså skapats för att övervinna de svårigheter som uppstår i och med olika utbildningssystem och för att underlätta ett internationellt jämförande av utvärderingsresultat. 

Ramen vänder sig till dem som är berörda av lära ut/lära sig ett språk och omfattar alla delar i bedömningen av språklig kompetens: programutvecklare, lärare, pedagoger och elever...
 
Cecr har alltså definierat 3 typer av användare/studenter som är benägna att sträva efter att uppnå kunskaper i situationer som rör olika områden av det sociala livet. 
 
Elementär användare : Nivå A1 och A2
Oberoende användare : Nivå B1 och B2
Erfaren användare : Nivå C1 och C2
 
(Vi föreslår att söka eller läsa mer i « CECR för språk  : lära sig, lära ut, utvärdera »)Tips

Eluttag och kontakter kan vara olika beroende på land. Ta  med dig en universaladapter för säkerhets skull.

 

Goda anledningar att komma till Azurlingua...


  Kurser för debutanter


  En kvalitetsutmärkelse erkänd av den franska regeringen

  Skräddarsydda priser och erbjudanden som motsvarar dina förväntningar.

  Institutionellt erkännande (samarbete med universitet).

  Franska på 11 nivåer,  Azurlingua erbjuder en pedagogik som anpassar sig efter dig !


  NYHET : Du har möjlighet att betala 2, 3 eller 4 gånger utan avgifter.
Och ännu mer
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Gå med i vår grupp

 
Sociala medier

Rekommendera oss på Facebook !Gillar du den här sidan ?
Hjälp oss då att göra den populär !


Azurlingua

Cours Professeurs

Stages pédagogiques

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Exekutivt Program 

Lär dig affärsfranska!

programme executive

Exekutivt program för vuxna


Lär dig franska genom fransk historia, musik, kultur, det är syftet med denna blogg.


Vi är medlemmar i
soufflecampus francecsnfla

De litar på oss

examenscenter SELFEE